لایروبهای کاترساکشن ITALDRAGHE ساخت ایتالیا:

 

 

این لایروبها برای نگهداری اسکله ها ،رسوب زدایی آبراهها و تعمیق رودخانه ها ،همچنین تمیز کردن حوضچه های پشت سدها و تالابها بکار میرود.